Att dricka liberalt

Ikon

Annars är risken att det blir gravöl för partipolitiken

Motionsstopp till Fp onsdag kl 17.00 – ta ställning för förändring

Den sista veckan före motionsstoppet till Folkpartiets landsmöte har det varit febril aktivitet på motionssidan på Ett liberalt parti. Som om partimedlemmarna inte hade tid till annat trots att det är val-kampanj. Det har dykt upp motioner om FRA, upphovsrätt på internet, barns rätt till integritet, sjukvård och skola i stiftelseform och teveavgiften.

De flesta är redan väckta så för folkpartimedlemmar är det bara att skicka ett mejl till motion@liberal.se med namn, adress och rubriken på de motioner du vill skriva under. Men det är bråttom. Motionsstoppet är onsdag 27 maj kl 17.00.

Nyss fick redaktionen även ett antal motioner av Birgitta Ohlsson som när förhoppningen att våra läsare ska vilja skriva under. Jag har gjort ett urval i listan publicerar nedan några favoriter.

Motion: Tredelad föräldraledighet

Motion: Integritetskonsekvensutredning

Motion: Förbud mot massidentifiering

Motion: Radioetiketter och integritet

Motion: Höjd pensionsålder

Motion: Republik

Erik

Motion: Tredelad föräldraledighet

Birgitta Ohlsson,

Yrkande

Att en ny punkt förs in i jämställdhetsrapporten ”En liberal offensiv för ökad jämställdhet”:

”För att öka pappornas deltagande i och anknytning till familjen, stärka barnens rätt till sina föräldrar och förstärka kvinnornas ställning på arbetsmarknaden bör föräldraförsäkringen tredelas. En del var öronmärkt till respektive förälder och en del att fördela fritt.”

Motivtext

Det har nu gått 35 år sedan de svenska männen, som första män i världen året 1974, fick rätt till betald föräldraledighet när föräldraförsäkringen ersatte den gamla moderskapsförsäkringen. I år 2009 är det fjorton år sedan den folkpartistiska idén om pappamånad infördes i Sverige. Innan pappamånaden infördes tog hälften av papporna inte ut en enda dag av föräldraförsäkringen. Dagens pappamånader har lett till att flertalet pappor i någon mån är hemma med sina barn, men utvecklingen går sakta framåt. Alltjämt tar nästan 60 procent av svenska pappor inte ut någon ledighet under barnets första år.

Det sneda uttaget av föräldraledigheten är en viktig förklaring till att kvinnor i barnafödande ålder alltjämt diskrimineras på svensk arbetsmarknad. Den viktigaste faktorn för barns och föräldrars anknytning till varandra är tid och närhet, något kvinnor och barn får betydligt mer av än pappor och barn.

Det är dags för Sveriges liberaler att gå vidare för att öka pappors deltagande i och anknytning till familjen, stärka barns rätt till sina bägge föräldrar och förstärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden. Den ojämställda föräldraledigheten är ett problem som den politiska borgerligheten inte längre kan gömma i skenbart fria val eller familjens helighet. Vi uppmanar folkpartiets landsmöte att ta ställning för en tredelning av föräldraförsäkringen. En del öronmärkt till vardera vårdnadshavare och en del att fördela fritt. Tredelningsmodellen är inte ny i världen utan har fungerat framgångsrikt i vårt nordiska grannland Island. Ju större rättigheter män har i familjen desto mer använder de dem. Antalet pappamånader tenderar dessutom att bli normerande för hur mycket föräldraledighet män i genomsnitt tar ut.

Motion: Integritetskonsekvensutredning

Birgitta Ohlsson,

Yrkande:

Ny tilläggsmening sidan 20 i partiprogrammet

Krav på integritetskonsekvensutredning bör införas inför varje beslut om offentliga och halvoffentliga system som kan påverka medborgarnas personliga integritet.

Motivering

Var vi än befinner oss som individer lämnar vi efter oss så kallade elektroniska fotspår. Telefonsamtal, mail, sms, boklån eller uttag av pengar från automat är samtliga exempel på elektronisk kommunikation. Våra intressen, vänner, livsstilar, ideologiska preferenser med mera blir lätt offentliga och kan missbrukas. Parallellt med att den tekniska utvecklingen går framåt rekordsnabbt ökar också möjligheterna att bruka och samla in denna information. EU-direktiv om obligatorisk lagring av information om vilka vi skickar sms, ringer och mailar till kopplat till var vi befinner oss geografiskt när vi nyttjar mobilen är bara några få av många tecken på denna utveckling. Alltfler programvaror som kartlägger våra beteenden tas fram. Detta kombinerat med läckande databaser nedmonterar möjligheten att väl skydda den enskilde individens rätt till sin egen privata sfär. Därför bör system införas för att minimera mängden e-fotspår samt bygga system som förhindrar dessa. I analogi med miljökonsekvensutredningar, som det redan finns krav på inför beslut som kan påverka miljön, ska det finnas krav på att genomföra en integritetskonsekvensutredning före beslut som kan påverka medborgarnas personliga integritet.

Motion: Förbud mot massidentifiering

Birgitta Ohlsson,

Yrkande:

Ny tilläggsmening sidan 20 i partiprogrammet

Förbud bör införas mot att bygga upp tekniska system som i masskala identifierar människor på offentliga platser.

Motivering

Diskussionen om den personliga integriteten kontra brottsbekämpning har varit het i Sverige det senaste decenniet. Inte minst kontroll och information över människors rörlighet vid olika tidpunkter har varit centralt trots att detta vanligen hör till vår ytterst privata sfär. Naturligtvis är det nödvändigt med identifiering vid enskilda situationer av vissa individer, men varje vän av den personliga integriteten bör vara skeptisk till den våg av automatisk och allmän identifiering som växer fram på diverse olika fält.

Hur laglydiga vi än är som människor har vi rätten till en privat sfär och personlig integritet. Att få ha sitt privatliv ifred är en mänsklig rättighet, inskriven i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, artikel 12. Med övervakningsteknologins snabba framväxt minskar radikalt människors möjlighet att röra sig fritt utan förflyttningsregistrering. Det är därför på sin plats att lagstifta mot en sådan utveckling innan det är för sent.

I många av våra grannländer finns otaliga exempel på hur kvickt denna utveckling sker. I Storbritannien byggs ett rikstäckande system som ska registrera alla bilars rörelser och lagra informationen i polisens centraldator i två år, med möjlighet att öka lagringstiden till fem år. Automatisk nummerplåtsinläsning (Automatic Number Plate Recognition, ANPR) via kameror monteras upp vid bensinstationer, matvaruaffärer med mera. Detta system finns i viss mån redan via biltullarna i Stockholm. Detsamma gäller satsningen från Vägverket för att mäta genomsnittshastigheten med fartkameror, där alla bilar fotas och inte bara de som kört över gränsen.

I södra Sverige i Skåne nyttjas mobiltelefoners elektroniska fotspår och därmed registreras människors förflyttningar minut för minut för att övervaka trafikflödena. I Kina, Storbritannien, Tyskland och Japan finns än mer avancerad teknologi redan med så kallad automatisk ansiktsigenkänning inbyggd i övervakningskameror på offentliga platser för att registrera människors förflyttningar. Alla medborgare, oavsett vandel eller kriminell bakgrund, kontrolleras på detta sätt. Detta behöver regleras innan det är för sent.

Motion: Radioetiketter och integritet

Birgitta Ohlsson,

Yrkande:

Ny tilläggsmening sidan 20 i partiprogrammet

Möjligheten att på offentliga platser läsa av människor via radioetiketter (RFID)via kläder eller andra tillhörigheter måste regleras i lag.

Motivering

Så kallade RFID-taggar, det vill säga radioetiketter med ett slags radiosändare utan batteri som avläses med antenn, blir allt vanligare. Globalt pågår just nu en skenande utveckling där produkter som alltifrån klädesplagg till skrifter och körkort får en RFID-tagg kopplad till sig. Detta bär med sig integritetsproblem för den enskilde individen då RFID-taggarna ofta sitter kvar i exempelvis kläder, skor och andra varor vi bär med oss. Via antenner kan då enskilda personer, företag, myndigheter med mera och i det förlängda loppet också obehöriga följa vad vi bär eller har på oss och därmed identifiera och kartlägga oss och våra köpbeteenden, livsval och preferenser.

Detta blir ett slags fortsättning och förlängning på övervakningskameror, men öppnar också för att privatpersoner i form av så kallade stalkers lättare kan följa sina offer och kriminella enklare kan stjäla andras identiteter eller kontokort. Dessa scenarion påkallar att någon form av lagreglering bör ske för att beivra missbruk av RFID-taggar, framförallt dold RFID-avläsning riktad mot människor på allmänna och offentliga platser. I en del amerikanska delstater finns redan liknande lagstiftning.

Motion: Höjd pensionsålder

Birgitta Ohlsson,

Yrkande:

Att folkpartiet tillsätter en utredning med syfte att höja pensionsåldern och stimulera hur äldres arbetskraft bättre kan tas till vara.

Motivering

Mellan åren 1800 och 1920 ökade medellivslängden i Sverige från 37 till hela 60 år. I dag år 2008 blir många svenska kvinnor uppemot 90 år och även bland männen finner vi flertalet som passerar 80-årsstrecket. Tillgången på bättre föda, minskad barna- och mödradödlighet, medicinska, ekonomiska och sociala framgångar har tillsammans varit faktorer som bidragit till denna höjda medellivslängd.

När den allmänna folkpensionen infördes året 1913 var pensionsåldern i Sverige 67 år och medellivslängden 58 år. Enligt Äldreutredningen skulle minst hälften av alla svenskar vara tvungna att arbeta till 79 år för att trygga vår välfärd. Höjd pensionsålder diskuteras i många europeiska länder, men har hittills haft svårt att få genomslag i debatten, trots att EU:s Lissabonstrategi syftar till att höja produktiviteten i vår ekonomi. Utmaningarna är många på vår egen europeiska kontinent. Eurostats senaste befolkningsprognos visar att det enbart kommer att finnas två yrkesarbetande för varje pensionär i EU år 2050 jämfört med fyra idag. Kalla fakta är att Europas befolkning minskar. Andelen äldre blir fler och andelen individer i arbetsför ålder minskar.

Med denna takt på utvecklingen kommer välfärdssystemen att sättas under hårt tryck och pensioner, hälso- och sjukvård kommer att bli svårare att hålla på samma nivå. Därför måste vi våga börja prata om att höjd pensionsålder mycket väl skulle kunna vara ett verkningsfullt instrument för att ge pensionärerna en bättre levnadsstandard och dessutom för framtiden kunna underlätta vården och omsorgens finansiering. Incitamenten för att fler arbetar längre måste uppmuntras. En tänkbar lösning är en höjd pensionsålder från 67 år till 70 år. Detta bör utredas.

Motion: Republik

Birgitta Ohlsson,

Yrkande:

Tilläggsmening i partiprogrammet sidan 4 avslutning andra stycket vid rubriken Frihet och förankringar:

Sveriges statskick bör vara republik.

Motivering:

Sveriges resa mot demokrati började för över hundra år sedan. Kampen var intensiv, och liberaler stod på barrikaderna tillsammans med socialdemokrater. Men under demokratins införande i Sverige fanns motståndare som i dag har givna platser i det demokratiska samhället. Universiteten, som för ett sekel sedan var en elit av privilegierade topptjänstemän och studenter, är i dag en av det upplysta samhällets grundpelare. Försvaret, som före demokratins genombrott var opponent mot folkmakt, är nu ett statligt verk med stor folklig legitimitet. Högern, som motsatte sig lika rösträtt, har länge varit stabilt demokratiskt sinnad. Men monarkin, i form av statschef och hov, finns kvar.

Sedan 1970-talet saknar förvisso monarken många formella maktbefogenheter genom att inte bidra till regeringsbildningen, inte vara formell överbefälhavare etc. Men viss makt finns kvar. I 1 kap. 1 § regeringsformen” står det: ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket.” Detta är den politiska demokratins grundläggande princip. Men det finns ändå i våra grundlagar rester av icke-demokratiska principer och odemokratiska maktförhållanden. I 5 § stadgas: ”Konungen (…) är rikets statschef.” Denne kung utses inte via demokratiska principer utan tillkommer ”manliga och kvinnliga efterkommande till kronprins Johan Baptist Julii, sedermera Konung Karl XIV Johans, avkomling i rätt nedstigande led, Konung Carl XVI Gustaf” (SO 1 §).

Kungen har också flera andra uppgifter utöver den formella uppgiften som statschef. Han är ordförande vid särskilda informationskonseljer med regeringen och vid den särskilda konselj i vilken regeringsskifte äger rum (5 kap. 1 § RF). Han förklarar riksmötet öppnat (en tradition som ceremoniellt påvisar att riksdagen erhållit sin makt från kungen och inte från folket). Han är också ordförande i Utrikesnämnden, där rikets förhållande till främmande makt avhandlas. Vidare överlämnar utländska ambassadörer sina kreditivbrev till kungen. Kungen utfärdar utnämningsbreven till svenska konsuler utomlands. Allt detta bör reformeras. Kungen, inte statsministern eller utrikesministern, innehar dessutom den traditionella statschefsrollen i förhållande till främmande makt vid exempelvis statsbesök.

Argumentet mot monarkin är principiellt. I ett liberalt samhälle ska alla offentliga poster vara öppna för alla medborgare. Släktband, adelsbakgrund eller kopplingar till privilegierade samhällsklasser ska aldrig sättas före kompetens vid tjänstetillsättningar. Val ska stå i centrum vid dylika tjänstebesättningar och inte släkttillhörighet. Tanken att tjänster bör tillsättas på grund av lämplighet i stället för blodsband kan spåras historiskt till långt mer än ett årtusende före de första svenska kungarna. Monarkins ärftlighet strider därför mot liberalismens syn på den fria människan.

Filed under: Politiska kommentarer, , ,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Liberala ledare – ny blogg!

Folkpartiets hemsida lever fortfarande på 1900-talet. Men Att dricka liberalts linje är att inte bara klaga, utan göra själv först. Alltså har vi skapat en mycket enkel blogg som samlar Folkpartiets ledarskaps nyhetsbrev, och dessutom RSS-flödena från Knuff och Google news på en och samma plats. Titta här: Liberala ledare

Våra kandidater i Folkpartiets provval

Folkpartiets provval pågår under hösten. Alla medlemmar kommer att få röstsedel och kandidatpresentationer i brevlådan. Att dricka liberalts kandidater till riksdagen är:

Jenny Sonesson - Läs mer här.
Ulf Öfverberg - Läs mer här.

Och till Stockholms kommunfullmäktige är:
Andreas Bergström - Läs mer här.

Våra idéer för ett nytt partimedlemskap

Förändringstrycket på de svenska politiska partierna är starkt. Men åtgärderna har varit få. Att dricka liberalt har ett antal förslag för hur partimedlemskapet borde utvecklas i framtiden, läs här:

Det perfekta partimötet

Medlemmarna är mest i vägen

Medlemsorganisation istället för utspelshets

Två motioner som skulle förändra Folkpartiet i grunden, och till det bättre

Fler förslag är på väg, men du kan också skriva egna här.

Var med och skriv ett nytt partiprogram

Partipolitiken behöver förnyas. Arbetsformerna för att skriva partiprogram skapades före telefonen. Vi bygger ett liberalt partiprogram genom att använda en gratiswiki. Kolla här

Upprop mot förslaget om försörjningskrav vid anhöriginvandring!

Regeringen har föreslagit att personer som fått uppehållstillstånd i Sverige ska ha en inkomst och bostad innan familjen får komma efter. Detta förslag måste stoppas. Ingen integreras bättre och snabbare för att de separeras från sina barn. Skriv under uppropet här!

Våra omröstningar

%d bloggare gillar detta: